En förståelse av

Markus 7:14-19

Av Roger Gerdvall

”Jeshua kallade till sig folket på nytt och sade:  ’Hör på mig allesammans och förstå: Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.’  När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. Han svarade dem:  ’Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?’  Därmed förklarade han all mat för ren.”

Inledning

Detta citat från Jeshua[1] brukar ibland användas som ett bevis för att vi inte längre behöver beakta vad vi stoppar i munnen när vi äter och att buden om rena och orena djur inte gäller längre. Har vi uppfattat Jeshua rätt med denna syn på detta bibelord? Upphävde Jeshua de bibliska matreglerna som HaShem[2] gav?

Bibelsyn avgör

I 3 Mos 11 och 5 Mos 14 kan vi läsa om vilka djur som är ätbara enligt den undervisning HaShem gett genom Mosheh och Aaron. Då dessa bud står i det som av en del kallas för det Gamla Testamentet, så styr vår bibelsyn och uppfattning av GT naturligtvis om vi tror att detta fortfarande gäller eller ej. Jag vill här presentera min förståelse av Mark 7:14-19 med min syn på GT som bakgrund. Jag tror att alla bud fortfarande gäller med stöd av Jeshuas ord i Matt 5:17-19 där han säger:

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.”

Om vi påstår att Jeshua i Mark 7:14-19 upphävde de bibliska matreglerna och att han lärde ut detta till människorna så är Jeshua den minste i himmelriket! Det kan väl knappast stämma, eller hur? Enligt Jeshuas egna ord gäller hela Torá fortfarande eftersom himmel och jord ej har förgåtts ännu. Ingen enskild person kan dock hålla alla buden i Torá själv eftersom Torá gavs till ett helt folk. Alla bud gäller, men alla bud gäller inte alla. Buden till översteprästen i Israel gäller inte mig eftersom jag inte är en överstepräst. Buden till kvinnor gäller inte mig eftersom jag är av manligt kön. Vissa bud kräver ett tempel i funktion, vilket saknas just nu på jorden. Buden om rena och orena djur gäller dock mig enligt min bibelsyn. Krockar då min bibelsyn med Mark 7:14-19 som man brukar hänvisa till då man menar att man kan äta vilka djur som helst? Låt oss undersöka saken.

Vad är frågan?

Vilken fråga besvarar Jeshua i sammanhanget som detta citat från Mark 7:14-19 är ryckt ur?

Låt oss läsa innantill från vers 5 i samma kapitel:

”Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: ’Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?’”

Som vi ser handlar det alltså inte i första hand om ren eller oren mat. Det handlar om rena eller orena händer. Grundfrågan från fariseerna och de skriftlärda var varför några av Jeshuas lärjungar ej följde de äldstes stadgar angående handtvagning. Glöm inte det när du läser texten i sin helhet. Om man ställer en fråga till Jeshua så tror jag att han svarar på den och inte på någon helt annan fråga som man ej pratar om för tillfället. Jeshua svarar alltså på frågan om handtvätt enligt de äldstes stadgar och inte på frågan om mat enligt Torá.   

Vad är Torá?

Ett kort svar är att Torá är 1-5 Mosebok, men låt oss fördjupa oss lite mer runt detta begrepp. Torá är ett hebreiskt ord som översatt till svenska betyder undervisning eller instruktion. I de svenska bibelöversättningarna brukar man översätta Torá med ordet  lag. Grundordet eller roten som Torá kommer från är jarah som betyder sikta, peka eller markera gränser. Det har och göra med att sikta mot ett bestämt mål som t e x en bågskytt alltid siktar och försöker träffa mitten av måltavlan. Ordet jarah har också med föräldraskap att göra. En av föräldrarnas viktiga uppgifter är att markera ut de gränser som barnen inte får överträda. Detta är ett dagligt arbete som förälder. En god förälder låter inte sin treåriga dotter cykla med trehjulingen bredvid en motorväg. En god förälder vakar över sina barn och lär dem vad som är rätt och vad som är fel. I Bibeln är det framför allt i 1-5 Mosebok vi hittar mycket undervisning och instruktioner från Eloah[3] där han markerar de gränser som man bör beakta för att leva ett gott liv i lydnad för honom. Torá har att göra med att träffa mitt i prick. En vanlig beskrivning av synd är att man missar målet. Torá och synd är motsatser till varandra. Synd är att bryta mot Torá och på så sätt missa det goda målet som HaShem har med sina instruktioner. I 1 Joh 3:4 står det:

”Var och en som gör synd bryter mot lagen (Torá), ty synd är brott mot lagen (Torá).”

Torá fungerar också som en spegel där syndaren ser sin synd och den frälste ser sin rättfärdighet. Barn lär sig omvärlden genom att härma sina föräldrar. Föräldrarna är barnets spegel. Barnet upptäcker vem den är genom att spegla sig i sin omgivning. Uttrycket ”Sådan far, sådan son” är välkänt. I vår relation med Eloah behöver vi också en spegel. En människa som lever i uppror mot Eloah och bär på synd i sitt liv kan upptäcka det när den speglar sig i Torá. En människa som har blivit rättfärdiggjord genom tron och mottagandet av Jeshua HaMashiach[4] kan upptäcka sin nya identitet i Messias genom att spegla sig i Torá och börja härma den rättfärdigheten som strålar fram där.  Jeshua säger i Matt 5:48:

”Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.”

Vi ska härma vår Fader! Det är vår Fader som har gett oss Torá. Både i skriven form på bokrullar och livs levande genom Jeshua. Jeshua kallades av de första messianska judarna för ”HaTorá”, d v s ”Lagen” i bestämd form. Jeshua visar oss hur vi ska leva, men det stannar inte med det. Om vi tillåter det kan Messias börja leva sitt liv i oss. Genom en enda människas (Adam) olydnad kom synden in i världen och genom en enda människas (Jeshua) lydnad kom rättfärdigheten in i världen. Låt oss läsa i Rom 6:16-19 hur Paulus undervisar om att vi antingen är slavar under synden eller slavar under lydnaden..

”Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet? Men Gud vara tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. –För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. –Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse.”

Torá innehåller också mycket grundläggande undervisning t e x att Eloah har skapat allt, hur synden kom in i världen, behovet av försoning, Eloahs förbund och löften till Abraham, Eloahs namn och högtider, Israels utkorelse mm. Just därför brukar man kalla 1-5 Mosebok för Torá/undervisning. Det var så Jeshua kallade dessa böcker. Torá är dock ett begrepp som används lite olika idag. Det kan syfta på 1-5 Mos, hela GT, den muntliga lagen (de äldstes stadgar), talmud eller allt detta på en och samma gång. När jag här använder begreppet Torá menar jag alltid 1-5 Mosebok.   

Vad är de äldstes stadgar?

De äldstes stadgar eller mishna som det heter på hebreiska är den tillämpning och laguttolkning som utarbetats av de skriftlärda. Ibland kallas de äldstes stadgar också för den muntliga lagen. Från början var den just en muntlig tradition, men den finns sedan lång tid tillbaka nedskriven och ingår i talmud som är ett stort volymverk av judiska bibelkommentarer. De äldstes stadgar är mänskliga tilläggsbud till Eloahs originalbud som ska hjälpa till att tillämpa Eloahs bud rätt och de ska också utgöra ett extra skyddande staket runt originalbuden. I Mark 7:5 anklagas några av Jeshuas lärjungar för att bryta mot ett av dessa tilläggsbud. Observera att de inte anklagar Jeshua för att bryta mot de äldstes stadgar gällande handtvagning. Observera också att ingen anklagar Jeshua eller hans lärjungar för att bryta mot Torá. Alla som var med vid detta tillfälle var rörande överens om Torás undervisning om rena och orena djur, men det var som vi tidigare konstaterat inte frågan här. Frågan gäller mer om mat som är kosher[5] kan bli oren och därmed oätlig genom att man inte tvättar händerna enligt de äldstes stadgar innan man äter.

Grundtexten

Jeshua talade ej grekiska till sina judiska åhörare utan arameiska eller hebreiska, men det är den grekiska texten av Markusevangeliet som vi har att översätta till svenska. När vi läser denna vers på svenska har det alltså skett en översättning i två steg. Först från arameiska/hebreiska till grekiska och sedan från grekiska till svenska. Att översätta är dock inte alltid så lätt. Ordagrant översatt från grekiska står det i Mark 7:19b: ”Renande all mat”. Av tre grekiska ord har det i de flesta svenska översättningar blivit sju ord:  ”Därmed förklarade han all mat för ren”. Ni förstår säkert själva att det inte alltid är så lätt att översätta, men om man kan lägga till fyra ord som inte finns där så kan det naturligtvis smyga in en felaktig förståelse av vad Jeshua verkligen menade.

Olika reningar

För att vi överhuvudtaget ska ha någon chans att förstå fariseernas fråga till Jeshua måste vi lite kort sätta oss in i detta med renhetstänkandet i Bibeln. Det finns olika slags renhet.

1. Fysisk renhet. Den får du när du duschar och tvättar dig med tvål.

2. Rituell renhet. Den får du genom rituella reningsprocedurer.

3. Moralisk/andlig renhet. Den får du när du lyder HaShems Torá.

Fariseernas funderade mycket på detta med renhet. Maimonides, en välkänd judisk lärd som levde på 1100-talet skrev så här angående fariseerna:

”Fastän det var tillåtet att äta oren föda och dricka orena drycker, så åt de forntida religiösa sin vanliga mat i renhet och såg till att de undvek orenhet alla deras dagar; och de kallades för fariseer. Och detta handlar om den högsta heligheten, och det högsta sättet av religionsutövning; nämligen att en människa avskiljer sig själv och skiljer sig från de övriga, och att de vare sig vidrör dem eller äter eller dricker med dem: för en sådan separation leder till kroppslig renhet från onda gärningar.” [6]

Läste du detta korrekt? Sa Maimonides att det var ”tillåtet att äta oren föda och dricka orena drycker”? När har detta någonsin varit tillåtet inom judendomen? Faktum är att det aldrig har varit det. Den orena mat och dryck som Maimonides hänvisar till i texten ovan måste naturligtvis vara kosher, eftersom den var tillåten att äta och dricka, men den ansågs av fariseerna som oren. Fariseerna ansåg att mat och dryck som var kosher ändå av olika anledningar kunde vara oren och de undvek sådan.

Min förståelse

Jag tror att Jeshua påpekar att människans problem är inte att koshermaten blir oren genom att äta den med rituellt/fysiskt orena händer. Han för frågan in på ett djupare plan och avslöjar det som verkligen var människans renhetsproblem inför HaShem. Synden i hjärtat. Den som kommer ut ur människan i form av onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Sådant gör människan oren. Vad hjälper det om man är väldigt noggrann med att följa människors stadgar om renhet och samtidigt bryter mot HaShems Torá. Vad hjälper det om man tvättar händerna innan man äter, om man har stulit limpan man ska äta.   

Sammanfattning:

Vi kan inte säga att Jeshua i Mark 7:14-19 uppmanar oss att äta vad som helst då han i detta sammanhang inte talar om rena och orena djur enligt Torá utan om handtvagning enligt de äldstes stadgar. Bland Jeshuas lärjungar fanns det fiskare som kom från Galileen i norra Israel. De kanske inte var så högt ansedda av fariseerna i Jerusalem och de levde kanske inte på samma nivå av renhetstänkande. Fariseerna utökade renhetslivet som var kopplat till tempeltjänsten att gälla även utanför templet, vilket kanske inte var lärjungarna från Galiléens praxis. Vi måste komma ihåg att under Jeshuas tid i Israel fanns det 23 olika riktningar inom judendomen. Det fanns sju olika fariseiska riktningar och det var inte så konstigt att man då och då krockade i sina uppfattningar. Antagligen brukade Jeshua följa handtvättreglerna eftersom han ej blev anklagad, men han försvarar samtidigt sina lärjungar då de blir anklagade att orena sig. Vilken fin Mästare vi har!

Jeshua säger att människan inte blir rituellt oren när man äter koshermat och ej har utfört handtvätt enligt de äldstes stadgar, men att människan blir moraliskt oren genom att bryta mot Torá eftersom onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap är en uppräkning av brott mot Torá. Svaret på vår ursprungliga fråga om Jeshua upphävde de bibliska matreglerna som hans Fader gett är: Nej!     

Roger Gerdvall


[1] Jeshua är det hebreiska namnet på den person som i Sverige brukar kallas för Jesus.

[2] HaShem är ett hebreiskt ord som betyder Namnet. Det syftar på Guds namn YHWH.

[3] Eloah är ett hebreiskt ord som översätts med Gud. Det har med makt och kraft att göra.

[4] HaMashiach ett hebreiskt ord som översätts med Messias eller Kristus. Det betyder Den Smorde.

[5] Kosher är benämningen på mat som anses ren och godkänd att äta.

[6] Maimonides in Tumat Ocalin. Citerad av Lightfoot och översatt till svenska av Roger Gerdvall.