Förtydligande av den förändrade inriktningen

Mycket shalom kära messiaslärjungar och vänner!

Under sista tiden har det uppstått en del turbulens av den något förändrade inriktning i min undervisning som jag för ut genom Dagens Manna. Somliga anser att jag backat och andra anser att jag går för långt i judisk observans. Det är inte lätt att hitta en väg där alla kan känna sig tillfreds och hemma.

Tidigare har jag inte sett skillnaden mellan det himmelska och det jordiska Israel. Jag trodde att när någon från folken blir född på nytt blir han en israelit. Den uppfattningen har jag varit tvungen att revidera. Under lång tid har jag bett den Evige visa mig vad som menas med Messias församling och är övertygad om att han nu har börjat ge mig klarhet om den hemligheten.

Kära ni, pröva allt och behåll det som är gott och som ni upplever stämmer med den uppenbarelse som finns i Skrifterna.

Efraim

Efraim – de tio stammarna – blev utspridda på jorden efter att ha fått ett skilsmässobrev av den Evige (se Hosea). Efraim är nu utanför omskärelseförbundet och är inte den Eviges folk.

Messias kom för att söka upp de förlorade fåren av Israels hus - de tio (tolv?) stammarna i första hand. Det har han hållit på med nu i nästan 2000 år. Hur blir dessa förlorade ättlingar till stammarna upprättade? De får himmelskt medborgarskap genom pånyttfödelsen genom Anden.

Den del av Juda som upplevt pånyttfödelsen i Messias är i första hand medborgare i himlen och på så sätt blir ”hedningarna”, där Efraim finns, medarvingar till det eviga livet och den himmelska staden som med tiden kommer ner till jorden (Heb 11). På så sätt är alla tolv stammarna upprättade i den himmelska världen (jfr. portarna och grundstenarna i det himmelska Jerushalajim). I himlen håller denna byggnad på att resas upp av Messias. Det är hans församling som han lovade att bygga och den består av alla stammar eftersom hedningarna representeras av de tio förlorade stammarna.

Men på jorden kommer inte Efraim i någon större utsträckning att upprättas till att komma in i omskärelseförbundet förrän Messias kommer tillbaka. Då kommer han genom Anden att peka ut vilka som tillhör de olika stammarna. Det är alltså då dödliga människor det då är fråga om, inte dem som blivit förvandlade till odödliga genom uppståndelsens kraft vid Messias återkomst. På så sätt blir det ett upprättat Israel även på jorden med det fysiska omskärelseförbundet som grund.

Grunden för det Israel som finns i himlen är hjärtats omskärelse och det oförstörbara livet genom Messias uppståndelse.

Efraim upprättas alltså först i himlen, och sedan på jorden.

Problemet jag haft var att jag blandat ihop dessa och menat att hedningen blivit medlemmar i det jordiska Israel genom pånyttfödelsen – inympningen. Men under den senaste tiden har den Evige visat mig att inympningen inte är i det jordiska Israel utan i det himmelska. Olivträdet finns i himlen, roten (Messias) är i himlen. Hörnstenen till det nya Jerushalajim – som förkastades på jorden – finns i himlen. När de inympade från folken inser detta blir de av med förkastelsekänslan av att inte få vara med i det jordiska Israel och kan acceptera sin roll som noakiter (ickejudar). Eftersom de blivit insatta i himlen har de i anden en mycket högre position än judarna som inte fått del i det förnyade förbundet. Men i det fysiska har ickejuden en lägre position än juden.

Orena djur

Den nya inriktningen (ljuset) jag fått när det gäller identiteten av den inympade medför att de regler som Toràn klart uttalar som gällande Israels söner många gånger inte gäller för de inympade från folken. Det innebär att frågan om ren och oren mat kommer upp. Toràn säger klart att reglerna om rena och orena djur enbart är för ”er” d.v.s. förbundsfolket. Den säger även att den som inte är med i omskärelseförbundet har rätt att äta vissa djur som inte juden får äta. Det gör att jag har varit tvungen att revidera min uppfattning om t.ex. grismat. Tidigare har jag sagt att det är synd för en inympad att äta gris (och allt som kommer av den) men det kan jag inte stå för längre. Jag anser att det är HÖGST OLÄMPLIGT att äta gris, men jag kan inte bevisa med Skrifterna att det är SYND. I praktiken blir det inte någon förändrig i den rekommenderade livsstil som jag uppmanar de inympade att leva efter. Skillnaden ligger i VARFÖR man avhåller sig från orena djur.

Som jag förstår det blir alla rituellt orena om de äter eller rör vid orena djurs döda kroppar eller ådrar sig rituell orenhet på något annat sätt, genom att till exempel få sädesutlösning, ha menstruation, röra vid ett lik m.m. Frågan är om ickejuden måste vidta de åtgärder som Toràn talar om för att bli rituellt ren. En annan fråga är om han kan välja att hålla sig ifrån en viss rituell orenhet (ex. vis att inte röra griskött) och tillåta en annan (t.ex. att röra vid ett lik eller röra sin fru eller hennes stol eller säng under hennes månadsreningsperiod). Eftersom han inte regelbundet besöker templet i Jerusalem (som ännu inte finns), eller bor i närheten av tabernaklet är dessa frågor inte speciellt aktuella för honom utifrån det avseendet.

Om en ickejude ville komma in i templet var han tvungen att rena sig lika väl som en jude, d.v.s. doppa sig i en av reningsbassängerna (mikvaot) som fanns på södra sidan av templet. Renhetslagarna har att göra med den Eviges fysiska närvaro i templet och om man skall komma nära den Eviges fysiska helgedom gäller dessa regler för alla.

Det rent hälsomässiga och fysiska resultatet av att inte äta exempelvis gris är en tillräcklig grund för att inte göra det.

Återhållsamhet producerar en karaktär som är välbehaglig för den Evige. Den som lär sig återhållsamhet genom att exempelvis avhålla sig från viss typ av mat för att hedra den Evige, kommer både att lära sig självdisciplin och utveckla en andlighet som andra inte kan utveckla. Offer är vägen till den Evige. Profeten Daniel fastade genom att inte äta kött och inte dricka vin under en tid. Då fick han änglabesök. Nazirlöftet (4 Mos 6) var också ett sätt att närma sig den Evige då man avhöll sig från allt som kom från vinstocken. Att avhålla sig från viss typ av mat (partiell fasta), och kanske då speciellt djur som är orena för Israels söner, som ett offer åt den Evige kommer att registreras i himlen som något positivt. Den som avhåller sig från alkohol för att hedra den Evige blir hedrad av honom, trots att Toràn inte förbjuder sitt folk att dricka vin och starka drycker utom prästerna när de tjänstgör i helgedomen.

Den återlösta icke-jude som är övertygad om att han inte får äta orena djur enligt de bud som Torán gett till Israels söner och i lydnad för sin övertygelse inte gör det, blir hedrad i himlen för sin övertygelse. HaShem ser till hjärtat och skall belöna var och en efter hur mycket han har varit trogen sin övertygelse. Den som äter och tror att det är förbjudet syndar, även om det inte skulle vara ett brott mot budet (Rom 14).

Den som vill lära sig att leva tillsammans med judar och vill bjuda judar till sitt hem bör inte bara hålla reglerna om orena djur samt att inte blanda kött- och mjölkprodukter när judarna är med, utan alltid, för att vara konsekvent. Att hålla ett kök kasher (kosher) är inte vad som helst. Det kräver åtskilliga timmars studier och ständiga praktiska åtgärder med strikt noggrannhet som involverar hela familjen och alla som besöker hemmet.

Den som har ett förlorat judiskt arv i sin släkt och väljer att ta upp detta förlorade arv och håller på att lära sig att leva en judisk livsstil är pliktig att lära sig att följa de judiska matreglerna och till slut (när dörren öppnas för de messiastroende) gå hela vägen och låta omskära sig och gå in i omskärelseförbundet.

Den som är på väg att konvertera och starkt känner att dessa regler gäller honom måste vara försiktigt med att inte döma dem som inte är lika strikta eller känner samma sak. Den som äter är inte mindre och den som inte äter är inte mer, det viktigaste är att leva efter och vara trogen det ljus man upplever att man har i Skrifterna. Det är bättre att vara trogen det man tror att Skrifterna lär trots att det skulle vara fel, än att göra det som är rätt och tro att det är fel enligt Skrifterna.

Vägen – halachà för inympade

Under flera år har vi arbetat med frågan om hur många och vilka bud som gäller för de inympade. Så småningom mognar det fram ett svar som jag upplever kommer från himlen. Med den Eviges hjälp kommer vi, ett antal ledande män, att utarbeta ett material som vi kan kalla Vägen, där det kommer att presenteras tre filer av observans. Högerfilen kommer att innehålla bud och observans som är obligatoriska för de inympade, i mellanfilen finns bud och observans som är rekommenderade för alla och i vänsterfilen finns bud och observans som kan räknas som överkurs, och är till för dem som vill leva så nära judisk livsstil som möjligt utan att för den skull konvertera eller utåt identifiera sig som jude. Var och en får då köra i den fil han upplever att han vill och kan. Man kan också byta mellan filerna för olika områden och tider.

Hjälp oss att be för detta så att vi hittar en väg där alla kan känna sig hemma och tillfreds.

Många välsignelser,

Ketriel